Gebeden

                

 

De twaalf artikelen van het geloof

Het Onze Vader

Het weesgegroet

Weesgegroet  Koningin

Akte van Berouw

Het glorie zij de Vader

freccia.gif (3687 byte)      Gebed tot de engelbewaarder     freccia.gif (3687 byte)

Eeuwige rust

De onweerstaanbare noveen aan het Heilig Hart van Jezus

De negen eerste vrijdagen van de maand

 

De grote belofte van het  Onbevlekte Hart van Maria: De vijf eerste zaterdagen

 

Gebed tot de Heilige Jozef

 

Gebeden voor de ziele van het vagevuur

 

 

 

 

De twaalf artikelen van het geloof

1. Ik geloof in God de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde.

2. En in Jezus Christus, zijn enig geboren zoon, onze Heer.

3. Die ontvangen is van de heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria

4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven.

5. Die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden.

6. Die opgeklommen is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader.

7. Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

8. Ik geloof in de Heilige Geest.

9. De heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen.

10. De vergiffenis van de zonden

11. De verrijzenis van het vlees.

12. Het eeuwig leven. Amen.

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Geheiligd zij Uw naam;

Uw rijk kome;

Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

En leid ons niet in bekoring

Maar verlos ons van het kwade. Amen

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het weesgegroet

Weesgegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt gij  boven alle vrouwen ; en gezegend is de vrucht van uw lichaam Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weesgegroet  Koningin

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.

Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.

Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal.

Welaan dan, onze Middelares, sla uw barmhartige ogen op ons.

En toon ons, na deze ballingschap, Jezus , de gezegende vrucht van uw lichaam.

O, genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.

 

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akte van Berouw

Mijn Heer en mijn God, het is mij leed dat ik tegen uw opperste Majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze U mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt.

Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot  zonde te vluchten.

In dit berouw wil ik leven en sterven.

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het glorie zij de Vader

Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.

gelijk het was in het begin, nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed tot de engelbewaarder

Engel van God

die mijn beschermer zijt

Omdat de hemel mij aan u heeft toevertrouwd

Verlicht mij

Leid mij

en bescherm mij vandaag. Amen

 

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eeuwige rust

Heer, geef hen de eeuwige rust en dat het eeuwig licht hen verlichte

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onweerstaanbare noveen aan het Heilig Hart van Jezus

O mijn Jezus die gezegd hebt: "Voorwaar ik zeg u: vraagt en ge zult verkrijgen, zoekt en ge zult vinden, klopt en er zal opengedaan worden!" Zie, ik klop, ik zoek en ik vraag U de genade...

 

Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader

H.Hart Van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op U

 

O mijn Jezus die gezegd hebt: "Voorwaar ik zeg u: Alles wat ge zult vragen aan mijn Vader in Mijn Naam, zal Hij u geven!"  Zie, aan Uw Vader vraag ik in uw naam de genade...

 

Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

H.Hart Van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op U

 

O mijn Jezus die gezegd hebt: "Voorwaar ik zeg u: Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.!"

Zie steunend op de onfeilbaarheid van Uw Heilige woorden, smeek ik om de genade...

 

Onze vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader

H.Hart van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op U

Gebed.

Allerheiligste Hart van Jezus, voor wie een enkele zaak onmogelijk is, namelijk geen medelijden te hebben met ons die in nood zijn, heb toch medelijden met ons, arme zondaars, en verleen ons de genade die wij U afsmeken door de voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, Uwe en onze tedere moeder.

Heilige Jozef, voedstervader van Jezus, bid voor ons.

Wees gegroet, Koningin

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid,

ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.

Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.

Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal.

Welaan dan, onze Middelares, sla uw barmhartige ogen op ons.

En toon ons, na deze ballingschap, Jezus , de gezegende vrucht van uw lichaam.

O, genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De negen eerste vrijdagen van de maand

De twaalf beloften gedaan door onze Heer Jezus Christus aan de H. Margareta Maria aan de vereerders van het Heilig Hart van Jezus.

bullet

Ik zal alle genade geven, welke zij nodig hebben in hun levensstaat.

bullet

Ik zal vrede brengen in hun huisgezinnen.

bullet

Ik zal hen troosten in alle noden.

bullet

Ik zal hun veilige toevlucht zijn gedurende het leven en in het bijzonder in het uur van de dood.

bullet

Ik zal hen overvloedig zegen schenken bij alles wat zij ondernemen.

bullet

De zondaars zullen in mijn Hart de bron en de onmetelijke oceaan van de barmhartigheid vinden.

bullet

De lauwe zielen zullen vurig worden.

bullet

De ijverige zielen zullen spoedig tot grote volmaaktheid komen.

bullet

Ik zal de plaats zegenen waar de beeltenis van mijn Hart tot verering zal worden uitgesteld.

bullet

Aan de priesters zal ik de gave verlenen om de harten van de meest verstokte zondaars te  treffen.

bullet

De naam van diegenen die deze devotie zullen verbreiden, zal in mijn Hart geschreven staan en daar nooit uitgewist worden.

bullet

De almachtige liefde van mijn Hart zal aan allen, die op de eerste vrijdag van negen achtereenvolgende maanden ter heilige communie gaan, de genade van eindvolharding geven. Zij zullen niet in mijn ongenade sterven. Evenmin zullen zij zonder heilige Sacramenten sterven.

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grote belofte van het  Onbevlekte Hart van Maria: De vijf eerste zaterdagen

Tijdens de derde verschijning, 13 juli 1917,  heeft de Heilige maagd Maria aangekondigd dat Zij komt  vragen "... de H.Communie eerherstel  op elke  eerste zaterdag."

Het is ook dat de H.Maagd Maria verscheen aan zuster Lucia, op 10 december 1925, in het klooster van de zusters van Pontevedra (Spanje) met het kind Jezus aan haar zijde, zeggende: "Zie, mijn dochter, mijn hart is doorboord met doornen door de godslasteringen van  ondankbare mensen. Tracht gij ten minste,  mij te troosten en zeg dat iedereen die gedurende vijf maanden, de eerste zaterdag van de maand te biechten gaat, de H.Communie ontvangt, zijn rozenkrans bidt en mij voor een kwartier gezelschap houdt al mediterend over de 15 mysteries van de rozenkrans als eerherstel, zeg hen dat ik hen zal bijstaan in het uur van de dood met alle nodige genaden tot heil van hun ziel.

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed tot de Heilige Jozef

Tot U, heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood, en - na de hulp van uw allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen - smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. Wij bidden U ootmoedig: zie goedgunstig neer op het erfdeel, dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door uw machtige bijstand. Dat vragen wij U omwille van de liefde, die U heeft verbonden met de onbevlekte Maagd en Moeder van God, en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmee gij het Kind Jezus hebt omhelsd.

Zorgzame bewaarder van het heilige Huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke Vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf.

Machtige Beschermer, sta ons vanuit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En, zoals Gij weleer het kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered zo verdedig nu ook de heilige kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking.

Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij, naar uw voorbeeld en gesteund dor uw hulp, heilig leven, zalig sterven en eeuwig geluk in de hemel verkrijgen. Amen.

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebeden voor de ziele van het vagevuur

Gedenk, H.Maagd Maria, dat men nooit gehoord heeft, dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, verlaten werd.

Aangemoedigd door dit vertrouwen, O Moeder, maagd der maagden, kom ik tot U, en zuchtend onder het gewicht van mijn zonden, kniel ik voor U neer.

O, Moeder van het Woord, verwerp  mijn nederige gebeden niet; maar luister  goedgunstig naar mijn gebeden.

 

Toevlucht der zondaars, bid voor ons. Weesgegroet Maria...

Troosteres der bedrukten, bid voor ons. Weesgegroet Maria...

Hulp der Christenen, bid voor ons.  Weesgegroet Maria...

 

 

Volle aflaat voor de overledenen

Vanaf de middag van 1 november en gans de dag van 2 november kan men een volle aflaat bekomen voor de overledenen. Eveneens vanaf de middag van 1 augustus en de ganse dag van 2 augustus is het mogelijk om een volle aflaat te bekomen voor de overledenen.  

Voorwaarden om deze volle aflaat te bekomen.

Het sacrament van de biecht ontvangen om in de genade van God te komen.

Deelname aan de H. Eucharistieviering met H.Communie.

Bezoek aan de kerk van Portiuncula, of een kerk daaraan gelijkwaardig. waardoor  men zijn geloof (Credo) kan bidden en bevestigen.

Het bidden van het "Onze Vader" om te bevestigen dat  men  Kind van God is.

Een gebed voor de intenties van de Paus om te bevestigen dat men behoort tot de Kerk waarvan de Paus het fundament en het zichtbaar hoofd van eenheid is.

Freccia-su.gif (926 byte)

 

linea.gif (3372 byte)

Beknopte biografie    expbul1a.gif (699 byte)   Mirakels expbul1a.gif (699 byte)    Genezingen  expbul1a.gif (699 byte)    Bilokatie  expbul1a.gif (699 byte)  Helderziendheid  expbul1a.gif (699 byte)   Geuren   expbul1a.gif (699 byte)  Levitatie  expbul1a.gif (699 byte)   Verschijningen   expbul1a.gif (699 byte)  Engelbewaarder expbul1a.gif (699 byte)  Duivel  expbul1a.gif (699 byte)   Noveen voor pater Pio    expbul1a.gif (699 byte) Gebeden   expbul1a.gif (699 byte)   Rozenkrans   expbul1a.gif (699 byte) De tien geboden

   

 

HOMEPAGE